Θέματα ένταξης αναπήρων σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, ρυθμίζει ο Ν. 4331/15, ο οποίος δημοσιεύθηκε ήδη σε ΦΕΚ. Ο νόμος, προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής. «Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα προγράμματα, καθώς και οι δικαιούχοι των οποίων η ισχύς των γνωματεύσεων ή πιστοποιητικών αναπηρίας έχει λήξει, εξετάζονται υποχρεωτικά από την 1η Σεπτεμβρίου για πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ. Η εξέταση αποτελεί προυπόθεση για τη χορήγηση ή την παράταση οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης προνοιακής παροχής. Για την ένταξη αναπήρων στα προνοιακά προγράμματα γίνονται δεκτές και οι γνωματεύσεις των Ανώτατων Στρατιωτικών Υγειονομικών Επιτροπών (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος). Οι εν λόγω γνωματεύσεις πρέπει να είναι σε ισχύ και μπορούν να έχουν εκδοθεί από τους αιτούντες για άλλη αίτια, εφόσον πληρούνται με βάση αυτές οι ιατρικές προϋποθέσεις του κατά περίπτωση αιτούμενου προνοιακού προγράμματος. Από την 1η Οκτωβρίου 2015, η διαδικασία ένταξης στα προγράμματα πραγματοποιείται μέσω των Δήμων και των ΚΕΠ.Α, ως εξής: Υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στον Δήμο μόνιμης διαμονής του, αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρχει μόνιμη διαμονή, αρμόδιος καθίσταται ο Δήμος που εδρεύει στην έδρα της οικείας περιφερείας. Μέσα σε 30 μέρες από την υποβολή της αίτησης, ο Δήμος ενημερώνει τον αιτούντα εάν πληροί ή όχι τις προυποθέσεις. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωση συμπλήρωσης των ελλειπόντων στοιχείων ή δεν πληροί τις προβλεπόμενες προυποθέσεις, εκδίδεται διοικητική πράξη απόρριψης του σχετικού αιτήματος από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολίτικης του Δήμου. Η διαδικασία υποβολής αιτήματος για την ένταξη στα προγράμματα ολοκληρώνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης στα ΚΕΠΑ βάσει ειδικού σημειώματος παραπομπής. Η προνομιακή παροχή ή η οικονομική ενίσχυση χορηγείται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στo Δήμο. Η διαδικασία ένταξης σε ένα ή περισσότερα προγράμματα ολοκληρώνεται με την προσκόμιση από τον αιτούντα στην αρμόδια υπηρεσία χορήγησης αυτών της «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» από τα ΚΕΠΑ. Παράταση. Από την 1η Οκτωβρίου 2015, η διαδικασία παράτασης των προνοιακών παροχών καθορίζεται ως εξής: Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης διακόπτεται αυτοδικαίως από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύουσας γνωμάτευσης. Η αρμοδία υπηρεσία χορήγησης των προνοιακών παροχών υποχρεούται τρεις μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης να ειδοποιεί εγγράφως τους δικαιούχους για επανυποβολή του αιτήματος χορήγησης των προνοιακών παροχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία. Η έναρξη καταβολής της προνοιακής ενίσχυσης στην περίπτωση της παράτασης χορήγησης των προνοιακών παροχών εκκινεί από την επομένη της λήξης της προηγούμενης παροχής του επιδόματος μονό στην περίπτωση που ο δικαιούχος υποβάλλει στην αρμοδία υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης. Σε διαφορετική περίπτωση, η καταβολή της παροχής ξεκινά από την αίτησή του στην αρμοδία υπηρεσία του Δήμου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης των προνοιακών παροχών δύνανται αυτεπάγγελτα ή κατ’ εντολή της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας διενεργούν τακτικούς ή έκτακτους επανελέγχους διοικητικής ή και ιατρικής φύσεως των καταβαλλόμενων οικονομικών ενισχύσεων. Αν από τους έλεγχους διαπιστωθεί ότι καταβληθήκαν ή καταβάλλονται αχρεωστήτως ποσά οικονομικών ενισχύσεων σε μη δικαιούχους, οι υπηρεσίες θα προβαίνουν σε αναζήτηση αυτών».

Share on Pinterest
There are no images.