Έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου έχουν στην διάθεση τους οι δικαιούχοι να απευθυνθούν στα ΚΕΠ, για την έκδοση και ανανέωση των καρτών μετακίνησης, ενώ θα ισχύουν μέχρι να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση από το υπουργείο Εργασίας

Οι ΑμεΑ που είναι δικαιούχοι του δωρεάν καρτών μετακίνησης μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων εκαι στα ΚΕΠ.  Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται με σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου αλλά και γνωμάτευση υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας -τουλάχιστον 67%.

Οι δικαιούχοι αναπηρικών ή διατροφικών επιδομάτων  δεν χρειάζεται να προσκομίσουν την σχετική γνωμάτευση.

Η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους. Όσο αφορά τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό. Φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής και θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ (χορηγείται από τα ΚΕΠ και συμπληρώνεται ηλεκτρονικά).

Για την έκδοση νέας κάρτας: Δύο πρόσφατες φωτογραφίες Οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το φορολογικό έτος 2015.

Share on Pinterest
There are no images.