Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας

Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης, όπως ορίζεται στην ανωτέρω σχετική Διευκρινιστική Εγκύκλιο, για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων και κουπονιών έως την 28η Φεβρουαρίου 2017 σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Η με αριθμό πρωτοκόλου Δ24α/ ΓΠοικ.56479/1308/6-12-2016 (ΑΔΑ: 7ΦΤΔ465Θ1Ω-ΦΨ1) Διευκρινιστική ΕγκύκλιοςΠαρατείνεται η ημερομηνία λήξης, όπως ορίζεται στην ανωτέρω σχετική Διευκρινιστική Εγκύκλιο, για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων και κουπονιών έως την 28η Φεβρουαρίου 2017 σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

 

Share on Pinterest
There are no images.