Την ανάληψη δράσης, κατά της φτώχειας, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένουν σε ποσοστό 74% οι Ευρωπαίοι. Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων (73%) θεωρεί την φτώχεια ως σημαντικό ζήτημα για την χώρα τους, ενώ 89% ζητούν άμεση δράση από τις κυβερνήσεις τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας του Ευρωβαρόμετρου για το συγκεκριμένο ζήτημα, περίπου το 16% των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβιούν αυτή την στιγμή κάτω από το όριο της φτώχειας. Πρόκειται για ένα γεγονός που προβληματίζει ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους πολίτες.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός υπονομεύει την ευημερία των πολιτών και εμποδίζει τη δυνατότητα τους να εκφράζονται και να συμμετέχουν στην κοινωνία, προχώρησαν στην ανακήρυξη του 2010 σε «Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού-Έτος 2010». Αυτό έγινε με την απόφαση 1098/2008/ΕΟ στις 22 Οκτωβρίου 2008.
Οι στόχοι και οι κατευθυντήριες αρχές για το Έτος 2010 είναι:
“Η αναγνώριση των δικαιωμάτων των φτωχών ανθρώπων να διαβιούν με αξιοπρέπεια και να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία.
“Η κοινή ευθύνη και η συμμετοχή, η έμφαση και η κινητοποίηση της συλλογικής και ατομικής μέριμνας στον αγώνα εναντίον της φτώχειας, καθώς και η προώθηση της εμπλοκής των δημόσιων φορέων, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων από την κοινωνία των πολιτών.
“Η συνοχή, η προώθηση μιας πιο συνεκτικής κοινωνίας, η οποία μοιράζει τα οφέλη της σε όλους, μια κοινωνία δίκαιης διανομής, μια κοινωνία χωρίς περιθωριοποίηση. Μιας κοινωνίας με αλληλεγγύη και βιώσιμη ανάπτυξη.
“Η δέσμευση τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και επίπεδο κρατών μελών, για την υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων ώστε να επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος της δραστικής καταπολέμησης της φτώχειας.
Το Ευρωπαϊκό Έτος 2010 έχει ως στόχο την περαιτέρω αφύπνιση της κοινής γνώμης σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της φτώχειας στην Ευρώπη, τόσο μεταξύ σημαντικών παραγόντων, όπως οι κυβερνήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι, όσο και στο γενικό πληθυσμό. Παράλληλα, στοχεύει στην κινητοποίηση διαφόρων φορέων στον αγώνα κατά της φτώχειας, την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και την ενθάρρυνση της λήψης σαφών δεσμεύσεων για το σχεδιασμό πολιτικών σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 θα λάβουν χώρα σε 29 χώρες (τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Νορβηγία και την Ισλανδία).
Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής καμπάνιας του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 θα πραγματοποιηθεί ένας διαγωνισμός δημοσιογράφων, μια καλλιτεχνική εκδήλωση και δύο θεματικές εβδομάδες τον Μάιο και τον Οκτώβριο, με την υλοποίηση διαφόρων εθνικών εκδηλώσεων στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Έτος 2010 θα ολοκληρωθεί με ένα συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, υπό την Βελγική Προεδρεία.

Share on Pinterest
There are no images.