Ο οικονομολόγος και προγραμματιστής Κώστας Θεοδωρόπουλος μέλος της κινηματικής Παρέμβασης Αναπήρων Πολιτών (ΠΑΝΑΠ) έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με το νέο σχέδιο νόμου που αφορά διατάξεις για τα άτομα με αναπηρία. Στο νέο “συνταξιοδοτικό” προβλέπονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις σχετικές με τα άτομα με αναπηρία: Με το άρθρο 2 και στην παράγραφο 1 θεσπίζεται κράτηση σε ποσοστό 40% των κύριων συντάξεων για συνταξιούχους κάτω των 55 ετών αφαιρουμένης της ειδικής εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης από το ποσό των 1000 ευρώ. Οι συνταξιούχοι με αναπηρία εξαιρούνται από την σχετική παρακράτηση. Στο άρθρο 38 παρ. 2 και 3. ορίζεται αφορολόγητο όριο των 9000 ευρώ για άτομα με αναπηρία ενώ συνυπολογίζεται έκπτωση της δαπάνης και αφαιρείται από το εισόδημα όταν βαρύνουν τον φορολογούμενο άτομα με αναπηρία. Στο ίδιο νομοσχέδιο ρυθμίζονται και θέματα φορολογίας εισοδήματος. Μένει ως έχει εφόσον δεν αναγράφεται το καθεστώς φορολογικής απαλλαγής της αντιμισθίας και των συντάξεων που καταβάλλονται σε τυφλούς και βαριά κινητικά αναπήρους με ποσσοστό 80% και άνω. Πρόκειται για το άρθρο 6 περιπτώσεις Θ και ε του φκε (κώδικα φορολογίας εισοδήματος). Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. Ειδικά για τους παραπάνω συνταξιούχους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ. Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγος του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.

Share on Pinterest
There are no images.