Στην ενημέρωση αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Το Υπουργείο παιδείας με την πρόταση για τo νομοσχέδιο ειδικής εκπαίδευσης που επιχειρεί να περάσει προς ψήφιση, παραβιάζει με προκλητική αδιαφορία και από πρόθεση τα δικαιώματα των μαθητών με αυτισμό αναφορικά με : τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού [Άρθρα 23, 28 & 29], τη Διεθνή Σύμβαση Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία [Άρθρο 24], Την Κοινοτική Οδηγία 2000/78/ΕΚ, το Ν. 3304/2005 και Ν. 4074/2012 γενικότερα & ειδικότερα άρθρο 2 παρ. στ & θ περί των Δικαιωμάτων παιδιών με αναπηρίες, το άρθρο 13 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ΔΣΟΚΠΔ), τους «Πρότυπους Κανόνες του ΟΗΕ για την εξίσωση των ευκαιριών» (Γ.Σ. {A/RES/48/96, 4.3.1994} – Κ. 6 / Εκπαίδευση), το Ελληνικό σύνταγμα ΑΡΘΡΟ 16 § 1 – Η ελευθερία της εκπαίδευσης, Το άρθρο 1910 παρ. 1 & 1518 παρ. 1 & παρ. 3 του Αστικού Κώδικα που ορίζει ότι η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο δηλαδή η ανατροφή, η επίβλεψη, η μόρφωση και η εκπαίδευσή του, αποτελεί καθήκον και δικαίωμα των γονιών. Το γονικό δικαίωμα, νομιμοποιεί τους γονείς να ασκήσουν για λογαριασμό του παιδιού όλα τα δικαιώματά του, ιδιαίτερα τα θεμελιώδη έναντι της πολιτείας και του δημόσιου σχολείου, Το άρθρο 2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη κατά την άσκηση των αναλαμβανομένων από αυτά καθηκόντων στο πεδίο της μόρφωσης και της εκπαίδευσης να σέβονται το δικαίωμα που έχουν οι γονείς. Οι προτάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα επιμέρους άρθρα του νομοσχεδίου δημιουργούν και νομοθετική διάκριση στις επιμέρους ομάδες μαθητών με αναπηρία οι οποίες είναι & ισότιμα προστατευόμενες ομάδες του παρόντος νόμου. Όλοι οι γονείς παιδιών στο αυτιστικό φάσμα ζητάμε την απόσυρση του εν λόγω νομοσχεδίου για την ειδική εκπαίδευση και τη σύνταξη νέου που θα συμπεριλαμβάνει και θα αποκαθιστά πλήρως όλες τις ανάγκες των μαθητών με αυτισμό όπως έχουν αναλυτικά κατατεθεί από την Ε.Δ.ΟΔ.Α.Φ. στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και σε όλους τους βουλευτές. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να ενώσουμε τις φωνές μας για αυτά τα παιδιά που δεν έχουν δικό τους λόγο και φωνή»!

Share on Pinterest
There are no images.