Το www.specialenglish.gr
είναι το μοναδικό διαδι-
κτυακό κέντρο, που ασχο-
λείται αποκλειστικά με την
ειδική υποστήριξη στην αγ-
γλική γλώσσα παιδιών /
εφήβων & ενηλίκων με: δυ-
σκολίες στη συνομιλία και την προφορική έκφραση ( speaking ), γενικές δυ-
σκολίες μάθησης στα αγγλικά, ειδικές μαθησιακές ανάγκες, δυσλεξία,
διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, φάσμα αυτισμού. Το www.specialenglish.gr
παρέχει εξατομικευμένα μαθήματα στην αγγλική γλώσσα γιατί
πιστεύει ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό & διαφορετικό από τα άλλα. Έχει δυ-
νατότητα έναρξης μαθημάτων ολόκληρο το έτος, επειδή δεν ακολουθεί την
τυπική ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά περιλαμβάνει πρωτό-
τυπες ψυχοπαιδαγωγικές ασκήσεις / τεχνικές, οι οποίες διδάσκονται μόνο
από ειδικούς παιδαγωγούς / καθηγητές αγγλικών. Στο πλαίσιο της κοινωνι-
κής πολιτικής του, το specialenglish.gr πραγματοποιεί πανελλαδικά έκ-
πτωση 25% (από τις αναγραφόμενες τιμές στην ιστοσελίδα) στα διαδικτυακά
μαθήματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας παιδιών / εφήβων & ενηλίκων που
ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (άνεργοι / πολύτεκνοι με χαμηλό ει-
σόδημα). Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να αποστέλλετε τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά στο e-mail: info@specialenglish.gr.

Share on Pinterest