Η εγκύκλιος αφορά την υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας καθώς και οδηγίες για τον τρόπο διαχείρισης αιτημάτων πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας για την απαλλαγή από το φόρο των εισοδημάτων που αποκτώνται από τα άτομα με αναπηρία. Στην εγκύκλιο του ΙΚΑ σημειώνεται πως σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013 από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2014 και μετά, τα οποία αφορούν: Σε συντάξεις που καταβάλλονται σε αναπήρους πολέμου και σε θύματα και οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Στο εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες (προνοιακά επιδόματα). Σε μισθούς, συντάξεις ή πάγια αντιμισθία των προσώπων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%). Διευκρινίζεται ακόμα ότι, για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που καταβάλλονται στα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 80%, ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας που παρουσιάζουν, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Για τη συγκεκριμένη απαλλαγή, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι εκδοθείσες πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2011 γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών των Νομαρχιών, που αφορούν επ’ αόριστον κρίση της αναπηρίας, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους, βεβαιώσεις του αρμόδιου συνταξιοδοτικού φορέα κύριας ασφάλισης, στις περιπτώσεις των συνταξιούχων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που δεν διαθέτουν απόφαση υγειονομικής επιτροπής Νομαρχίας, αλλά και οι γνωματεύσεις πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Με βάση τα παραπάνω, η εγκύκλιος του ΙΚΑ σημειώνει αναφορικά με τις αιτήσεις που υποβάλλονται στα ΚΕΠΑ για την απαλλαγή από το φόρο των συγκεκριμένων κατηγοριών εισοδημάτων που καταβάλλονται από 1/1/2014 και μετά στα άτομα με αναπηρία, ότι: Δεν απαιτείται υποβολή νέας αίτησης στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας στην περίπτωση που διαθέτουν οριστική γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ, στην οποία η διάρκεια της αναπηρίας τους πιστοποιείται είτε για χρόνο αόριστο, είτε για ορισμένο χρόνο, ο οποίος ωστόσο καλύπτει ή υπερκαλύπτει το δωδεκάμηνο του εκάστοτε φορολογικού έτους, ενώ αιτήσεις επανεξέτασης των ανωτέρω προσώπων για φορολογική χρήση θα γίνονται δεκτές μόνο στην περίπτωση που από την ισχύουσα για ορισμένο χρόνο γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ. δεν καλύπτεται ημερολογιακά το σύνολο των μηνών του φορολογικού έτους.

Share on Pinterest
There are no images.