ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ

Ο νόμος είναι σαφής για τις κατηγορίες δικαιούχων του σήματος και οι προδιαγραφές συγκεκριμένες όπως αναφέρεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως με αρ. 464/2006:«Επεκτείνουμε την απαλλαγή της καταβολής τελών διοδίων που προβλέπεται για ορισμένες κατηγορίες οχημάτων στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1647/1986 και στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε άτομα με αναπηρία (Α.ΜΑ) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτά».

Φανταστείτε αν όλα αυτά τα αυτοκίνητα που περνούν μονάχα μία φορά την εβδομάδα από τα διόδια χωρίς να πληρώνουν, πόσο μεγάλη ζημιά προκαλούν στα ταμεία, στις κρατικές υπηρεσίες αλλά και στους πραγματικά δικαιούχους (άτομα με αναπηρία) που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό βλέπουμε ότι ένα Ι.Χ επιβατικό αυτοκίνητο για να περάσει από τα διόδια πληρώνει 2,80 ευρώ και άλλα τόσα για να επιστρέψει στη βάση του. Δηλαδή, αν περνάει μόνο μία φορά την εβδομάδα, σημαίνει ότι περνάει 4,5 φορές το μήνα και αν αναλογιστούμε ότι οι συγκεκριμένες κάρτες έχουν εκδοθεί από το 2009 και σήμερα έχουμε 2013, η ζημιά είναι τεραστίων διαστάσεων, όπως αναλύεται πιο κάτω: 1 αυτοκίνητο για να περάσει θέλει 2,80 συν 2,80 για επιστροφή μας κάνει 5,60 ευρώ την εβδομάδα. Δηλαδή 25,20 ευρώ το μήνα ή 302,40 ευρώ το χρόνο. Στα 5 έτη που χρησιμοποιείται μία από αυτές τις πλαστές κάρτες, ζημιώνει τις υπηρεσίες με 1.512 ευρώ. Εάν υποθέσουμε ότι κυκλοφορούν 1.000 τ έτοιε ς κ ά ρτ ες, μιλάμε για έν α 1.512. 0 0 0 ευρώ που χά θηκαν υπέρ πίστεως κα ι πατρί δος χωρίς κανένας να α ντ ι λη φ θεί το παραμ ικ ρ ό. Και αναρωτιέμαι, σκέφτ ηκ ε ά ρ αγε κανε ίς ν α ρωτ ήσε ι αν πράγ ματι κυκλοφορού ν τόσα πολ λά αν α πηρικά α υτοκίνητα στον Α σπ ρ όπ υργ ο; Θα μου πείτε βέβαια όταν η μα їμου διά της α ναπηρίας ξε κι νάει από την Τ.Α και ιδιαίτερα από τον Δήμαρχο πο υ προσ παθεί μ ετά από όλη αυτή την κατάσταση να βγά λει την ουρά του α π’ έξ ω, ότι η αναπη ρ ία του πολιτι κο ύ μας συστήματος, χρε ι άζεται οπωσ δ ή ποτ ε σοβα ρ ές παρεμβάσε ι ς όχι ια τ ρ ι κο ύ αλλά ν ο μο θ ετικού περιεχομένου με νόμ ους που θα τιμωρούν α νάλογα κ α ι παρα δειγματικά παρόμοι α αδικήματα.

Share on Pinterest
There are no images.