Μετά την επίσημη κύρωση της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία,και η Ε.Ε κατέστη ως συμβαλλόμενο μέρος της Διεθνούς Συνθήκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η σύμβασηκαθορίζει ελάχιστα πρότυπα για την προστασία και την κατοχύρωση ενός πλήρους φάσματος αστικών, πολιτικών,κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων για τα Άτομα με Αναπηρία. Αντικατοπτρίζει δε την ευρύτερη δέσμευσητης Ένωσης να οικοδομήσει έως το 2020 έναν ενιαίο χώρο απαλλαγμένο από εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία(υπολογίζεται ότι στην Ε.Ε ανέρχονται σε 80 εκατομμύρια, ενώ ένας στους έξι πολίτες αντιμετωπίζει κάποια ανα-πηρία από ήπια έως σοβαρή). Πρόκειται για την πρώτη συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα που κυρώνεται απότην Ε.Ε ως σύνολο, ενώ υπεγράφη και από τα 27 κράτη – μέλη και κυρώθηκε από 16 εξ’ αυτών. Η σύμβαση δεσμεύ-ει τα μέρη να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους σεισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες. Για την Ε.Ε αυτό σημαίνει ότι διασφαλίζεται πως το σύνολο της νομοθεσίαςτων πολιτικών και των προγραμμάτων της, συμμορφώνεται με τις διατάξεις της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.τα κράτη που κύρωσαν τη σύμβαση πρέπει να λάβουν υπόψη μέτρα, στους ακόλουθους τομείς: 1) Πρόσβαση στην εκπαίδευση, 2) Στηναπασχόληση, 3) Στις μεταφορές, 4) Στα έργα υποδομών και στα δημόσια κτίρια, 5) Χορήγηση του δικαιώματος ψήφου καθώς και 6) Στηβελτίωση της πολιτικής συμμετοχής και διασφάλισης της πλήρους νομικής ικανότητας για όλα τα άτομα με αναπηρία.

Share on Pinterest
There are no images.