Την ώρα που μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου βρίσκουν τον τρόπο και ξε φεύγουν από την τσιμπίδα του νόμου επιβαρύνοντας κατά εκατοντάδες χι λιάδες ευρώ τα κρατικά ταμεία, υπάρ χουν κάποιοι φωστήρες οι οποίοι για κάποιο ανεξήγητο λόγο κυνηγούν φο ρολογούμενους πο λίτες για ασήμαντα χρέη και όχι μόνο αυτό αλλά φτάνουν και σε κατάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων. Του τέστιν; Αφήνουν τους μεγαλοκαρχαρίες να κάνουν βόλτα στ’ ανοιχτά και πιά νουν τα ψαράκια τα οποία είναι πιο εύ κολο να αγκιστρωθούν στα δίχτυα του πολιτικού μηχανισμού.. Η ιστορία αφορά έναν άνεργο (!) μεταλλερ γάτη, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών, ο οποίος χρωστάει στην εφορία το αμύθητο ποσό των 1.677 ευρώ.. Δε φτάνει που η οικογένεια ζει εδώ και 7 μήνες χωρίς ρεύμα, έρχεται και η δια δικασία αναγκαστικής κατάσχεσης (όπως ονομάζεται) να ολο κληρώσει το σκηνικό του τρόμου που έχει δημιουργηθεί για την μεταλλεργάτη και την οικογένειά του. Η διαδικασία αναγ καστικής κατάσχεσης ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό και ως τιμή εκκίνησης στην περίπτωση πλειστηριασμού του σπιτιού, κα θορίζεται το ποσό των 70.000 ευρώ. Η διαδικασία αναγκαστι κής εκτέλεσης της κατάσχεσης του σπιτιού ξεκίνησε για χρέη που αναλύονται ως εξής: Πρόστιμο Τροχαίας που βεβαιώθηκε το 1990 ύψους 44,02 ευρώ (προσαυξήσεις ύψους 132,06). Φόρος εισοδήματος 2005 που δεν πληρώθηκε ύψους 63,44 ευρώ (προσαυξήσεις 45,68). Φόρος εισοδήματος 2006 ύψους 123,2 ευρώ (προσαυξήσεις 87,47). Φόρος εισοδήματος 2007 ύψους 182,99 ευρώ (προσαυξήσεις 133,58). Φόρος εισοδή ματος 2011 ύψους 156,66 ευρώ (προσαυξήσεις 26,63). Φόρος εισοδήματος και Εισφορά αλληλεγγύης 2012 ύψους 752,64 ευρώ (προσαυξήσεις 52,69 ευρώ). Ειδικό Τέλος Ηλε κτροδοτούμενων Χώρων 2011 (χαράτσι μέσω του λογαρια σμού της ΔΕΗ) ύψους 355 ευρώ (προσαύξηση 17,75 ευρώ). Πολλά μπράβο στους αρμόδιους αναρμόδιους που επέλεξαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο για να εφαρμόσουν την πολιτική του “μαζεύω από όπου να’ ναι προκειμένου να καλύψω το χρηματοδοτικό κενό που εγώ δημιούργησα”..

Share on Pinterest
There are no images.